CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM - EIKODO VIỆT NAM
CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM
FOOD SAFETY MANAGEMENT POLICY
Chính sách an toàn thực phẩm là tôn chỉ, là mục đích và là định hướng cho mọi hoạt động lâu dài, bền vững của Công ty, đồng thời để mọi thành viên của Công ty nhất quán về tầm nhìn chiến lược.
Food safety policy is the guideline, goal and orientation for all long-term and sustainable business activities of Eikodo Vietnam Co., Ltd., as well as creates a consistent vision to all members
An toàn thực phẩm là yếu tố tiên quyết trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Eikodo Việt Nam.
To comply with the corporate philosophy “Provide the safe and secure confectionery with good taste to customers”, we consider that Food safety is the prerequisite factor as the leading responsibilities in all business activities of Eikodo Vietnam Co., Ltd.
Ban giám đốc Công ty TNHH Eikodo Việt Nam cam kết/ Director Board of Eikodo Vietnam Co., Ltd. commit:
  1. Cung cấp các sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tiến độ cũng như tuân thủ các quy định của luật pháp hiện hành và của khách hàng
Providing products in accordance with food safety standards, schedule as well as in compliance with existing laws and customers’ requirements
  1. Thực hiện đào tạo định kỳ và thường xuyên cho toàn thể nhân viên về các điểm kiểm soát tới hạn trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Let all employees’ awareness of the significance of the Food safety Management System through the periodical and continual education and training.
  1. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm nâng cao hơn nữa an toàn thực phẩm sản phẩm.
Continuously executing, checking, and improving the Food safety management system to enhance product food safety
Chính sách này được truyền đạt và áp dụng cho toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH Eikodo Việt Nam cũng như các bên liên quan thông qua website của Công ty.
This policy is communicated and applied to all employees in Eikodo Vietnam Co., Ltd.. as well as all the external parties through the Company’s website.
Toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty cần nhận thức và có trách nhiệm tuân thủ chính sách

All employees in the company should be aware of and responsible for compliance.
                        Hưng Yên, ngày 01 tháng 03 năm 2019
                    TỔNG GIÁM ĐỐC
 

Các bài viết khác

(3.751 lượt xem)
(3.559 lượt xem)
(3.963 lượt xem)
(4.251 lượt xem)